echo esc_url( $profile_photo['alt'] );

Pedro smith